Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 26.11.2018 více

Zápis ze schůze soutěžní komise Moravy a Slezska

Přítomni:
dle prezenční listiny

hosté:
Jiří Topinka – předseda ekonomické komise ČAS, David Bor – vedoucí soutěžního oddělení ČAS.

Jednání se zúčastnilo celkem 50 osob.

M.Hrabal zahájil jednání, přivítal všechny zúčastněné a seznámil s programem jednání. Předal slovo Davidu Borovi, který seznámil se záměrem ČAS, uspořádat „Malý Kontinentální pohár“ jako testovací závod pro zářijové závody v Ostravě. MKP se uskuteční dne 6.6.2018 na Městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Zúčastní se krajská družstva dorostenců, dorostenek ze 4 moravských krajů. Za každé družstvo budou startovat ve vypsaných disciplínách 2 závodníci/2 závodnice (nar. 2000,2001). Rozpis závodu je přílohou zápisu.

1. Zhodnocení sezóny 2017
Soutěže družstev a jednotlivců na Moravě 2017 proběhly bez problémů, nebyly žádné protesty, řídící soutěží pracovali na úrovni, pořadatelé splnili všechny požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Menší problémy při soutěžích družstev staršího žactva (registrace). Mladší žactvo z JM kraje - nepřijela 2družstva – nutno zdůraznit postupy a upozornit všechny kluby na případné změny v soutěžích. Řídící pracovníci musí zasílat ihned po ukončení kola soutěže družstev své zpravodaje a závěrečné tabulky na adresy J.Šoby a V.Černého.

2. Mistrovství MMaS v hale 2018
Brožura halových závodů byla vydána s podrobnými rozpisy závodů. Startovné na halových závodech MMaS je ve výši 150,-Kč/osoba, pro ostatní kraje vč. Vysočiny startovné 300,-Kč /osoba, slovenští závodníci 10EUR/osoba. MMaS ve vícebojích 13.-14.1. startovné 150,-Kč za jednodenní víceboj a 300,-Kč za dvoudenní. Pro mimo moravské závodníky jednodenní 300,- Kč a dvoudenní 500,- Kč.

3. MMaS na dráze 2018
Viz.příloha

4. Ekonomika
Náklady na uspořádání halových mistrovství, mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. ve výši 25.000,-Kč pro všechna halová mistrovství. Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečného počtu startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 30.000,- Kč a další všechna mistrovství 35.000,- Kč, platí i pro pořádání MMaS ml. žactva jednotlivců. Na Gigant, tzn. MMaS mužů a žen, jun. a dor. bude příspěvek pořadateli 50.000,m- Kč, ostatní mistrovství řeší kraje samostatně tzn. půlmaraton, maraton, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek) příslušný kraj rozhodne o přidělení částky, která pokryje technické uspořádání a rozhodčí při soutěži. Pořadateli budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
Platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2018 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2018 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848 / 0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která byla schválena na jednání dne 22.11.2017, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
Pro rok 2018 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 6.000,-Kč od každého kraje, celková částka je 24.000,-Kč, medaile a diplomy pořadatel obdrží.
Řídící soutěže finále družstev Moravy mladšího žactva obdrží od pořadatele odměnu 4.000,- Kč.
Pro soutěž jednotlivců ml. žactva v říjnovém termínu 2018 bude dle tabulek vybráno 40 startujících do každé disciplíny. Každý žák může jít max. 2 disciplíny + štafetu. Na MMaS ml. žactva jednotlivců mohou startovat pouze registrovaní závodníci! Výběr dle statistiky výkonu, které jsou uvedeny na stránkách ČAS, provede J. Šoba. Podobným způsobem se bude postupovat i při MMaS v únorovém termínu 2018 v hale. Výběr provede V. Černý.

5. Ročenka 2017
Ročenka 2017 je dokončena a bude umístěna na stránky ČAS. B.Vrána zaslal ročenku na kraje a do 10.1.2018 očekává opravy a připomínky k ročence, zapracuje je a pak bude ročenka umístěna na stránky ČAS a oficiálně rozeslána. Hospodář MSKAS zaplatí odměnu zpracovatelům ročenky na smlouvu o provedení práce, následně budou náklady rozfakturovány jednotlivým krajům.

6. Soutěžní brožura 2018
Soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální a u všech oddílů/klubů musí být uvedeny telefony a e-mail adresy. Brožura musí ve všech bodech odpovídat brožuře ČAS, pokud se v některých bodech bude pro moravské soutěže lišit, musí to být patřičně zdůrazněno. P. Zvolánek bude zodpovídat za to, aby se soutěžní brožura dostala ke všem oddílům na Moravě (v elektronické podobě) a všechny oddíly byly dostatečně informovány o soutěžích na dráze v roce 2018. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedli na správnou míru (adresy, čísla účtu, IČ apod.). Brožura bude zpracována do konce února 2018. Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. Zaplatí hospodář MSKAS, následně budou náklady rozfakturovány jednotlivým krajům.

7. Různé
Zástupci moravských krajů se sešli již v 16:00hodin, aby se seznámili s výší odměn pro řídící pracovníky soutěží družstev v roce 2018. Jednáni se zúčastnili: Hrabal, Dočkal, Bobál, Klvaňa, Proch, Šoba, Stloukal, Zvolánek, Zvolánková, Nejezchleba, Černý. Za ČAS: Bor.
a) Seznámení se soutěží MKP 6.6.2018 – zástupci svazu soutěž odsouhlasili.
b) Dále D. Bor seznámil zúčastněné s navrhovaným a odsouhlaseným odměňováním řídících pracovníků soutěží družstev pro rok 2018. Extraliga M, Ž – 26.000,- Kč, 1 kolo/osoba. I. liga 10.000,- Kč, 1 kolo/osoba. II. liga 8.000,- Kč, 1 kolo/osoba. Za moravské finále, dlouhodobé soutěže Jun.+ Dor. 8.000,- Kč. Odměna bude vyplacena zvlášť za soutěž juniorů a zvlášť za soutěž dorostenců. Požadavky na řídícího pracovníka – musí být nejméně rozhodčím III.třídy (do budoucna se nárok bude zvyšovat až na kvalifikaci rozhodčího II.třídy), seminář pro řídící pracovníky se bude konat v březnu 2018 - 24.-25.3. v Ústí nad Orlicí. Řídící pracovníci musí být nahlášeni do 19.1.2018 na adresu J.Šoby, zodpovídají výbory krajů, J.Šoba zašle seznam řídících pracovníků s adresami a telefony k rukám D. Bora. Výše zmíněné odměny bude proplácet na základě smlouvy ČAS. Tuto informaci doplnil a upřesnil předseda ekonomické komise J. Topinka.


8. Diskuze
• P.Sadil – dotaz - ustanovení brožury atletické soutěže 2018 1. díl, strana 8, odst. D, u mistrovství v hale mohou být:  „závodníci, resp. závodnice, nar. 2003-2006 přihlášeni pouze ke dvěma individuálním soutěžím a pouze k jednomu běhu na tratích 300m a delších“ zda je toto znění správné. Vždy bylo umožněno startovat v delších bězích jeden den např. 1500m, druhý den 3000m apod. Na přímý telefonický dotaz (J.Šoba) předsedovi SK bylo odpovězeno, že znění je správné a platí v plném rozsahu. Tzn., že závodník může být přihlášen pouze na 1 závod 300m a delší. V diskuzi bylo toto rozhodnutí označeno jako za nesmyslné, byly dotazy, co vedlo SK k tomuto rozhodnutí. Kdo toto opatření inicioval, proč nebylo projednáváno na komisi mládeže. Uloženo p. Zvolánkovi ověřit toto rozhodnutí a informovat oddíly.
• P. Rakowski kritizoval současný stav při soutěžích družstev (MČR družstev žactva Jablonec), kdy řídící soutěže vyřadil závodnice a závodníky, kteří do Jablonce přijeli přes celou republiku a vůbec neměli šanci dostat se do závodu. Je to špatný přístup, protože všichni celý rok poctivě trénují a pro tyto závodníky je to vrcholná soutěž. Přikládáme původní dopis od p. Rakowského v plném znění, na který nikdo nereagoval.

MČR družstev žactva - Jednoduchou matematikou dojdeme k tomu, že pokud je v kategorii žákyň  8 běžeckých disciplín(tj. 192 možných startů) a 7 technických disciplín (tj. 140 možných startů), pak je celkem 332 možných startů.
Je 10 družstev po 20-ti závodnicích , tj. 200 závodnic, které ve většině případů jdou 2 a více disciplín, což je 400 startů a možná i více, pak se zákonitě nemůže dostat na slabší děvčata. A že v Jablonci byla děvčata, která jela přes půl republiky, aby pak nemohla startovat ani v žádném běhu, to je prostě fakt. (Za který ovšem pořádající LIAZ nemůže).
Proto by se Čas měl zamyslet buď nad počtem družstev (omezení počtu startujících  jsou stavěny na 8 družstev a ne 10) nebo zvýšit počet startujících aspoň v bězích. I kdyby to byly běhy bez nároku na postup do finále.
Jedná se především o kategorii žactva, protože tam přijíždějí družstva v plném počtu. Některá družstva to v Jablonci řešily tak, že vyndaly ze štafet rychlejší holky (které ale už závodily), aby si každá aspoň jednou zaběhla.
Tento problém se řeší  už několik roků, ale bohužel vždy jen na poradě před vlastním Mistrovstvím.
 
Zdeněk Rakowski
Vedoucí trenér krajského sportovního centra mládeže

• P.Černý vyjádřil názor, že řídící soutěží by měli mít určité kompetence a rozhodovat selským rozumem a ne striktním nařízením, které mnohdy ublíží závodníkům, zejména v soutěžích žactva. SK by měla do soutěžního řádu uvést určité kompetence pro řídící soutěží.
• P. Hrabal vznesl požadavek na zveřejňování zápisu komise mládeže a soutěžní komise na stránkách ČASU, aby nedocházelo k zbytečným nedorozuměním a dohadům – viz. výše. Tyto záležitosti jsou neustále diskutovány a ze strany ČAS není tento požadavek vyslyšen.
• P. Nejezchleba informoval o zařazení chůze do soutěže družstev mladšího a staršího žactva, soutěže u žactva budou probíhat mimo termíny soutěžních kol, start v chůzi se bude započítávat do počtu startů jednotlivců. U soutěže družstev juniorů a dorostenců se chůze půjde pouze ve 3. kole, další rozšíření bude až pro rok 2019. MSKAS má již soutěž v chůzi pro žactvo zajištěnou.
• V diskuzním příspěvku dále bylo upozorněno, že MSKAS nemá řídící pracovníky st. a ml. žactva – nutno do 19.1. vybrat a nahlásit p. Šobovi.

Jednání ukončil M.Hrabal, poděkoval všem za pracovní přístup k projednávaným bodům, všichni účastníci vyjádřili spokojenost s vytvořenými podmínkami k jednání.