Zápis č.7 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV 26.11.2018 více

Zápis ze schůze krajských atletických svazů

Za kraje přítomni:
KAS olomoucký: Hrabal, Klvaňa, Dočkal
KAS jihomoravský: Proch, Šoba, Stloukal
KAS zlínský: Bobál
KAS moravskoslezský: Zvolánek, Zvolánková, Nejezchleba, Černý

Uvítání a zahájení jednání provedl Mgr.Hrabal

1) Vyhodnocení sezóny 2017 (Černý, Šoba)          
- Soutěže jednotlivců v roce 2017 proběhly bez problémů, nevyskytly se žádné protesty. Menší problém nastal při soutěži družstev staršího žactva v Šumperku, kde se řešila registrace-neregistrace závodnice z Brna. Vše se později dořešilo. Co se týká soutěží družstev, závody rovněž proběhly bez větších problémů, pořadatelé plnili požadavky, které byly na pořádání soutěží požadovány. Chybou v komunikaci a i chybou pořadatele na finále družstev mladšího žactva nepřijeli dvě družstva z JM kraje, protože bylo rozhodnuto, že soutěž se bude konat jako dvanácti-utkání (tzn., že z každého kraje měla postupovat 3 družstva). Tato skutečnost nebyla dostatečně zvýrazněna a JM kraj byl poškozen. Účastníci jednání zdůrazňují, že pro rok 2018 musí pro všechny soutěže být včas určeni řídící pracovníci, p. Šoba zpracuje vzorový zpravodaj pro řídící pracovníky tak, aby na lednové schůzi oddílů byl předložen. Protože se uvažuje o podstatném navýšení odměn pro řídící pracovníky, věříme, že se podaří vybrat dostatečný počet kvalitích řídících. Odměny, které budou navrženy, bude pravděpodobně proplácet ČAS. O předpokládaném navýšení odměn pro řídící pracovníky a technické delegáty podal informaci p. Dočkal. P. Zvolánkovi bylo uloženo, aby na ČAS požádal o včasné zveřejňování průběhu soutěží družstev na stránkách ČAS, vše je podmíněno co nejrychlejším zasíláním zpravodajů od řídících pracovníků.

2) MMaS – hala       
- Účastníci jednání potvrdili, aby na halová mistrovství v Ostravě bylo vybíráno startovné ve výši 150,- Kč/osoba z moravských krajů, ostatní kraje včetně Vysočiny 300,-Kč. Slovenští závodníci 10EUR/osoba, startovné při MMaS – jednodenní víceboj 150,-Kč/osoba, dvoudenní víceboj 300,-Kč/osoba. Dále bylo rozhodnuto, že náklady na uspořádání halových mistrovství se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. všechna mistrovství v hale – 25.000,-Kč.
- hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží dle vystavených faktur.
- výpočet částek na úhradu soutěží v hale se vypočítává takto: daná částka (25.000,-Kč) dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů- výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
- bylo rozhodnuto, že MMaS žactva v hale (starší i mladší) se bude konat bez cizích účastníků. Soutěžit mohou pouze žáci z Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského. Pro omezení bylo rozhodnuto z důvodu velkého počtu účastníků, který v podstatě snížil kvalitu soutěže.

3) Soutěže na dráze
- zájemci o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2017 na adrese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží (velké ceny, memoriály apod.vč.běhů silničních, přespolních, do vrchu) – prosíme, aby jste opravdu termíny sdělili do výše uvedeného data!!!
- Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 30.000,-Kč, a další všechna mistrovství 35.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun. a dor. – bude příspěvek pořadateli 50.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn. půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), příslušný kraj rozhodne o přidělení částky, která pokryje technické uspořádání a rozhodčí při soutěži. Budou uděleny jen medaile a diplomy. Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
- platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2018 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.000,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola.  Je to tzv.pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2018 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848/0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která budou aktualizována a schválena na jednání 10.1.2018, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
- pro rok 2018 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 6.000,-Kč od každého kraje (tzn. 24.000,- Kč), medaile a diplomy pořadatel obdrží. Účastníci jednání se dohodli, že pokud budou vyrobeny medaile do konce roku 2017, budou v odpovídajících počtech předány na jednání moravských oddílů ve středu 10.1.2018 v Olomouci. Medaile jsou již objednány MSKAS.
- dále bylo rozhodnuto všemi hlasy, že řídící soutěže finále družstev Moravy mladšího žactva obdrží od pořadatele odměnu 4.000,- Kč.
- Pro soutěž jednotlivců ml. žactva v říjnovém termínu 2018, bude dle tabulek vybráno 40 startujících do každé disciplíny. Každý žák může jít maximálně 2 disciplíny+štafetu. Na MMaS ml. žactva jednotlivců mohou startovat pouze registrovaní závodníci! Výběr dle statistiky výkonů, které jsou uvedeny na stránkách ČAS provede J. Šoba.

4) Ročenka 2017
- zástupci krajů rozhodli, že v roce 2017 bude postupováno stejným způsobem jako v loňském roce. Zpracovatelé, pánové Vrána a Ondruška, za zpracování statistiky budou odměněni na smlouvu o provedení práce, hospodář MSKAS rozfakturuje jednotlivým krajům vynaložené náklady. Ročenka bude vyvěšena na stránkách jednotlivých krajů. Žádáme oddíly, které budou pořádat závody v prosinci 2017 v hale, aby výsledky zaslali co nejdříve k rukám p.Vrány (e-mail: b.vrana@wo.cz). Zástupci krajů žádají, aby ročenka byla dokončena do 10.1.2018.

5) Soutěžní brožura 2018 – dráha
- soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální, všude musí být uvedeny telefony a e-mail adresy na oddíly. Brožura musí ve všech bodech odpovídat brožuře ČAS, pokud se v některých bodech bude pro moravské soutěže lišit, musí to být patřičně zdůrazněno. P. Zvolánek bude zodpovídat za to, aby se soutěžní brožura dostala ke všem oddílům na Moravě a všechny oddíly byly dostatečně informovány o soutěžích na dráze v roce 2018. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedly na správnou míru (adresy, čísla účtů, IČ apod.). Brožuru na internetové vyvěšení připraví p. Černý ve spolupráci s p.Šobou. Za kvalitu a zpracování brožury zodpovídá MS kraj. P. Zvolánek rozeslal přihlášky do soutěže družstev, které měly kluby a oddíly odeslat do 27.10. na adresu J.Šoby. Většina tento úkol splnila, ale pokud některý oddíl přihlášku neposlal, žádáme, aby do 20.12.2017 přihlášku vyplnil a odeslal. Požadujeme, aby údaje všech klubů a oddílů v jednotlivých krajích byly v pořádku a opraveny tak, aby nedocházelo k nedorozuměním.  Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. P.Šoba po zpracování přihlášek pošle přihlášená družstva p. Zvolánkovi a ten je rozešle na moravské KAS před jednáním 10.1.2018 tak, aby se oddíly mohly na toto jednání připravit.

6) Diskuze a různé
- p. Hrabal vznesl dotaz, zda by bylo možné, aby při krajských přeborech MSKAS v hale proběhly zároveň krajské přebory Olomouckého KAS tak jako v roce 2017. Požadavek byl schválen bez připomínek.
- p. Dočkal navrhl, aby v názvu MMaS bylo v podtitulu uvedeno Finále krajských přeborů. Na toto téma byla kratší diskuze. Bude navrženo na lednovém jednání ke schválení.
- P. Zvolánek upozornil, že v měsíci květnu 2018 nemohou ve Vítkovicích probíhat žádné soutěže, bude proveden retopink rozcvičovacího hřiště a přelajnování a opravy hlavního stadionu.
- P. Klvaňa – diskuze k termínu vícebojů na dráze. Byl vyzván, aby navrhl termín s tím, že zároveň MMaS ve vícebojích uspořádá v Přerově.


Termín jednání zástupců oddílů, klubů k letní sezóně proběhne ve středu 10.1.2018 od 17,00 hodin v zasedací místnosti AK Olomouc na stadionu, pozvánky na oddíly zašlou jednotlivé výbory KAS, ekonomické záležitosti řeší kraje jednotlivě. Předsedové krajů, sekretáři, předsedové SK a hospodáři krajů se sejdou v Olomouci již v 16:00 hodin.

Jednání uzavřel Mgr.Hrabal, poděkoval všem za konstruktivní přístup k projednávané problematice. Předsedové krajů poděkovali za skvělé podmínky vytvořené pro jednání.

Zapsal: Zvolánek