Atleti MS kraje uspěli na Olympiádě dětí a mládeže Liberecký kraj 2019 více

Zápis č.2 ze schůze MSKAS, která se konala v zasedací místnosti SSKV

Přítomni:
Nejezchleba, Valčuhová, Zvolánek, Zvolánková, Šuška, Kubenka, Korbel, Klepek, Szmeková, Buzek, Černý

Omluveni: Hoferek, Duda Z.

Kontrola zápisu

- Řešení stadionu Havířov – trvá
- P. Mařádek nastoupí na funkci manažera od května 2019
- Olomouc 9.1. – pracovní schůze – projednána termínovka moravských soutěží, včetně soutěží družstev, brožura letních soutěží bude dokončena do konce března – zpracují p. Šoba, p. Černý
- Oblečení pro rozhodčí (trika, bundy) řeší Valčuhová, Zvolánek – viz. níže
Podle plánu práce
- Hodnocení krajských přeborů v hale a MMaS – velký zájem a účast závodníků, organizačně a technicky probíhaly závody na vysoké úrovni, u žactva se osvědčil výběr do 40ti startujících podle tabulek, krajský přebor žactva – veliká účast, nakonec vše díky organizátorům a rozhodčím zvládnuto, pro rok 2020 udělat krajský přebor jako uzavřenou soutěž, jenom pro MS kraj. Toto rozhodnutí dát do soutěžní brožury a rozpisu na ČAS tak, aby byl akceptován všemi kraji. V diskuzi dále padl návrh zvýšit startovné pro cizince na všechny závody v hale. M. Buzek navrhl, aby se neomezovaly pokusy v dálce na 3, protože finále se odehraje v krátkém časovém intervalu a nevznikne žádná časová rezerva.
- Příprava VH 2019 – p. Zvolánek informoval o textu pozvánek, které budou rozeslány nejpozději do 22. 2. 2019, upozornil, že s pozvánkami bude rozeslána plná moc, zároveň bude rozeslán volební řád, který je platný od 1. května 2016 a je na stránkách ČAS, rovněž bude rozeslán jednací řád, který je platný od 1. listopadu 2015 a je také zveřejněn na stránkách ČAS. VH bude volební – bude dovolen člen výboru MSKAS a delegáti a VH ČAS, která se koná 7. dubna 2019 od 10:00 hodin ve Sportovním centru Nymburk. Tajemníkem volební komise byla jmenována Petra Heczková, ke které musí být zaslány návrhy na kandidáta do výboru MSKAS, nejpozději 10dní před konáním VH MSKAS - tzn. do 11.3.2019, e-mail: heczkovapetra@seznam.cz, kandidátní lístek musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, souhlas kandidáta a jméno toho, kdo kandidáta navrhuje. Na VH ČAS budeme volit 10 delegátů, dalších 5 delegátů jsou přímá volba z klubu/oddílu: TJ Slezan Frýdek-Místek, z.s., TJ Sokol Opava, Atletika Poruba, z.s., TJ TŽ Třinec, SSK Vítkovice,z.s.

Řízením VH byl navržen V. Kubenka, do řídícího předsednictva jsou navrženi J. Nejezchleba a O. Zvolánek. Do volební komise je navržen Z. Duda a O. Klepek + 1 člen z pléna. Do návrhové komise je doporučen V. Černý, J. Korbel + 1 člen z pléna. Mandátová komise B. Zvolánková, H. Valčuhová + 1 člen z pléna.

Výbor MSKAS navrhuje kandidáty na VH ČAS do Nymburka: J. Nejezchleba, O. Zvolánek, Z. Duda, O. Klepek, M. Mařádek, K. Hasník, T. Kopecký, M. Kovářová, A. Šulc a zástupce AK EZ Kopřivnice. P. Zvolánek se spojí s J. Feilhauerovou. Tento návrh může být změněn a doplněn přímo na VH MSKAS. Doprava do Nymburka bude řešena mikrobusem s odjezdem v 5:00 hodin od Městského stadionu v Ostravě Vítkovicích.

- Zprávu o hospodaření za rok 2018 podala p. Zvolánková, s tím, že je připraveno daňové přiznání pro FÚ. Účetní závěrka a další dokumenty byly předány přímo ekonomce ČAS M. Renzové. P. Valčuhová ve spolupráci s hospodářkou MSKAS připraví na VH revizní zprávu. Výbor MSKAS vzal podanou zprávu o hospodaření za rok 2018 na vědomí.


Různé

- M. Buzek informoval o poradě trenérů SCM, kde byli seznámeni s plánem ČAS - uvolnit peníze pro trenéry dorostu a juniorů v klubech, u kterých je zřízeno SpS. Nejvíce mohou v klubu pracovat 4 trenéři na tento úvazek, u velkých oddílů to může být pouze 1 trenér. Kandidát na tuto pozici musí mít nejméně kvalifikaci trenéra II. třídy, ale těchto trenérů není na zbyt, proto bude ČAS pořádat doškolení trenérů k získání výše zmíněné kvalifikace. Na odměně trenéra se musí podílet oddíl/klub, který dostane dotaci od ČAS.
- P. Šuška a p. Buzek nedostali pravděpodobně termíny soutěže družstev, které byly rozlosovány v Olomouci, bude jim znovu zasláno.
- Diskuze o termínech krajského přeboru na dráze – tato soutěž je základní soutěží v kraji. Termíny byly po diskuzi určeny takto:
17.6. Krajský přebor ml. žactva – F-M
18.6. Krajský přebor st. žactva – Třinec
20.8. Krajský přebor M,Ž,J,D– Ostrava Vítkovice
Medaile zajistí pořádající oddíl/klub, diplomy dodá MSKAS. Náklady na pořízení medailí budou uhrazeny hospodářem kraje na základě předložené faktury.
- P. Šuška informoval o vrhačském poháru, který se bude konat druhým rokem – první závod se koná 24.3. ve vrhačském areálu v Ostravě Martinově.
- P. Kubenka informoval o školení rozhodčích, které se bude konat v závěru dubna nebo na začátku května – termín bude včas oznámen, jedná se o školení rozhodčích III.třídy. Dále informoval, že se bude konat školení pro rozhodčí, kteří budou oprávněni rozhodovat soutěže tělesně postižených (vozíčkářů), školení se bude konat v březnu 2019, zájemci pošlou přihlášky k rukám H. Valčuhové na e-mail: valhana@seznam.cz. V listopadu 2019 se bude konat školení rozhodčích chůze, místo-Pardubice.
- Oblečení pro rozhodčí (trika, bundy) – zájem shromažďuje p. Valčuhová, objednané oblečení zakoupí MSKAS, rozhodčí se budou podílet částkou 50% z ceny zakoupeného zboží. Zodpovídá H. Valčuhová ve spolupráci s hospodářem MSKAS a sekretářem.
- P. Klepek informoval o Ostravském kalendáriu, které vyšlo. Je tam mnoho záznamů o atletických akcích, z celkového obsahu to činí 2,5%.
- P. Szmeková navrhla, aby v soutěžích minipřípravek a přípravek (krajský přebor) byla měřena dálka z místa odrazu, nikoli z odrazového břevna. Po dlouhé diskuzi nebylo zcela uzavřeno, návrh zní, aby byl zachován odraz pro starší přípravky z prkna.
- P. Černý se táže, proč ve směrnicích ČAS o poplatcích a odměnách na stránkách ČAS nejsou uvedeny odměny, které dostávají řídící soutěží. Proč tomu tak je? P. Zvolánek požádá o vysvětlení předsedu ekonomické komise ČAS.
- P. Zvolánek informoval o plánovaném školení trenérů žactva ve dnech 13.-14.4.2019. Zájemci o školení se musí přihlásit přes stránky ČAS, kde bude možnost přihlášek otevřená. Zájemci o školení dostanou materiály, jejichž součástí bude test, který musí vyplnit a na základě správnosti testu budou vybráni a na školení do Ostravy pozváni.
- P. Nejezchleba upozornil, aby si kluby pohlídali termín 30.6.2019, kde musí zaslat na MŠMT Rejstřík sportovních organizací, sportovců, trenérů a sportovních zařízení podle zákona 115/201. Dále navrhl, aby se projednalo na ČAS možnost rušení registrací průběžně v roce nebo vícekrát za rok, vzhledem k vyžadované evidenci členů, která se musí dokládat u všech žádostí o dotace.
- MSKAS děkuje za uspořádání Beskydské laťky, která měla výbornou úroveň a sledovalo ji na 4000 skvělých diváků.
- P. Zvolánek podal informaci o uspořádaném MČR M,Ž o víkendu 16.-17.2.2019 v ostravské atletické hale, výborně uspořádáno, kvalitní výkony, několik splněných limitů na HME Glasgow. Dík patří organizátorům a rozhodčím za skvělou práci.

Termín VH MSKAS je 21.3.2019 v 16:30 hodin – Restaurace Stadion, Ostrava
        
Zapsal: O.Zvolánek