Atleti MS kraje uspěli na Olympiádě dětí a mládeže Liberecký kraj 2019 více

Zápis ze schůze krajských atletických svazů

Za kraje přítomni:


KAS olomoucký: Hrabal, Klvaňa, Dočkal, Sadil
KAS jihomoravský: Proch,Stloukal
KAS zlínský: Bobál, Kocián
KAS moravskoslezský: Zvolánek, Zvolánková, Nejezchleba, Černý, Duda Zdeněk
Hostě : SK moravských krajů Josef Šoba

 

vítání a zahájení jednání provedl Mgr.Hrabal

1)   Vyhodnocení sezóny 2018 (Černý, Šoba)          
-    Soutěže jednotlivců v roce 2018 proběhly bez problémů, nebyly žádné závažnější protesty, u MMaS ml.žactva v Blansku byly velké počty startujících v technických disciplínách, trpěla tím úroveň soutěží, pro rok 2019 je návrh omezit počet závodníků jako u st.žactva – dle tabulkového umístění, kritika uspořádání přespolního běhu v Ostravě, na poslední chvíli měnění počtu kol, nebyl hlasatel, v soutěži družstev proběhlo vše bez větších problémů, žádná kritika nebyla ze stran přihlášených oddílů vyslovena,

2)   MMaS – hala               
-    Účastníci jednání potvrdili, aby na halová mistrovství v Ostravě bylo vybíráno startovné ve výši 150,- Kč/osoba z moravských krajů, ostatní kraje včetně Vysočiny 300,-Kč. Slovenští závodníci 10EUR/osoba, startovné při MMaS – jednodenní víceboj 150,-Kč/osoba, dvoudenní víceboj 300,-Kč/osoba. Náklady na uspořádání halových mistrovství se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. všechna mistrovství v hale – 25.000,-Kč.
-    hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží dle vystavených faktur.
-    výpočet částek na úhradu soutěží v hale se vypočítává takto: daná částka (25.000,-Kč) dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů- výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
-    MMaS žactva v hale (starší i mladší) se bude konat bez cizích účastníků. Soutěžit mohou pouze žáci z Jihomoravského kraje, Olomouckého kraje, Zlínského kraje a Moravskoslezského. Pro omezení bylo rozhodnuto z důvodu velkého počtu účastníků, který v podstatě snížil kvalitu soutěže.
-    Chůze všech kategorií v hale proběhne při vícebojích v termínu 19.1. – 20.1.2019.
-    Olomoucký kraj na krajských přeborech MS kraje udělá svůj krajský přebor v bězích od 150m výše.

3)   Soutěže na dráze
-    zájemci o pořádání soutěží, zejména MMaS jednotlivců, se přihlásí do 15.12.2018 na adrese p.Černého: Hulvácká 26, 700 30 Ostrava, tel.: 731 152 426 nebo na mail: vladek.cerny@centrum.cz. Na tuto adresu oznamte i pořádání dalších soutěží (velké ceny, memoriály apod.vč.běhů silničních, přespolních, do vrchu)prosíme, aby jste opravdu termíny sdělili do výše uvedeného data!!!
-    Náklady na uspořádání mistrovství na dráze se budou dělit podle skutečných počtů startujících a budou fakturovány krajům podle platného systému tzn. víceboje 30.000,-Kč, a další všechna mistrovství 35.000,-Kč, platí i pro pořádání MMaS mladšího žactva jednotlivců. Na Gigant tzn. MMaS mužů a žen, jun. a dor. – bude příspěvek pořadateli 50.000,-Kč. Ostatní mistrovství řešit na krajích, tzn. půlmaratón, maratón, běh do vrchu a přespolní běh (finanční příspěvek), příslušný kraj rozhodne o přidělení částky, která pokryje technické uspořádání a rozhodčí při soutěži. Budou uděleny jen medaile a diplomy.
-    Hospodáři krajů zodpovídají za platby pořadatelům soutěží mimo dráhu, výpočet částek na úhradu soutěží na dráze se vypočítává takto: daná částka dělena počtem všech závodníků krát počty závodníků z jednotlivých krajů – výsledná částka se fakturuje příslušným zúčastněným krajům.
-    platba startovního poplatku pro soutěže družstev 2019 - za každé přihlášené družstvo v soutěži juniorů a dorostenců zaplatí každý oddíl paušál 1.500,-Kč jako jednorázový poplatek na všechna kola (příklad: 4 družstva x 1.500,-Kč = 6.000,-Kč).  Je to tzv. pořadatelský fond, každému pořadateli bude proplacena na základě faktury alikvotní část po ukončení soutěží. Zbylá částka vytvoří rezervní fond na medaile a diplomy. Zmíněná částka musí být uhrazena do konce dubna 2019 na účet ČSOB, č.ú.: 172966848/0300, podmínkou jsou splněná kritéria, která budou aktualizována a schválena na jednání 9.1.2019, nezbytnou podmínkou zůstává elektronická časomíra, větroměry, dostatečný počet rozhodčích a stejně tak organizátorů závodů. Na každé MMaS jednotlivců bude určen technický delegát, který potom podá zprávu o průběhu závodu a teprve na základě jeho zprávy, bude pořadateli zaslaná příslušná částka. Není tedy dáno, že pořadatel obdrží plnou výši příspěvku.
-    pro rok 2019 platí, že kraj, který pořádá finále Moravy družstev ml.žactva obdrží na základě vydaných faktur 6.000,-Kč od každého kraje (tzn. 24.000,- Kč), medaile a diplomy pořadatel obdrží. Účastníci jednání se dohodli, že pokud budou vyrobeny medaile do konce roku 2018, budou v odpovídajících počtech předány na jednání moravských oddílů ve středu 9.1.2019 v Olomouci. Medaile jsou již objednány MSKAS.
-    Řídící soutěže finále družstev Moravy mladšího žactva obdrží od pořadatele odměnu 4.000,- Kč.
-    Pro soutěž jednotlivců ml. žactva v říjnovém termínu 2019, bude dle tabulek vybráno 40 startujících do každé disciplíny. Každý žák může jít maximálně 2 disciplíny+štafetu. Na MMaS ml. žactva jednotlivců mohou startovat pouze registrovaní závodníci! Výběr dle statistiky výkonů, které jsou uvedeny na stránkách ČAS provede J. Šoba.

4)   Ročenka 2018
-    zástupci krajů rozhodli, že v roce 2018 bude postupováno stejným způsobem jako v loňském roce. Zpracovatelé, pánové Vrána a Ondruška, za zpracování statistiky budou odměněni na smlouvu o provedení práce, hospodář MSKAS rozfakturuje jednotlivým krajům vynaložené náklady. Ročenka bude vyvěšena na stránkách jednotlivých krajů. Žádáme oddíly, které budou pořádat závody v prosinci 2018 v hale, aby výsledky zaslali co nejdříve k rukám p.Vrány (e-mail: b.vrana@wo.cz). Zástupci krajů žádají, aby ročenka byla dokončena do 9.1.2019.

5)  Soutěžní brožura 2019 – dráha
-    soutěžní brožura bude vyvěšena na internetových stránkách, musí být aktuální, všude musí být uvedeny telefony a e-mail adresy na oddíly. Brožura musí ve všech bodech odpovídat brožuře ČAS, pokud se v některých bodech bude pro moravské soutěže lišit, musí to být patřičně zdůrazněno. P. Zvolánek bude zodpovídat za to, aby se soutěžní brožura dostala ke všem oddílům na Moravě a všechny oddíly byly dostatečně informovány o soutěžích na dráze v roce 2019. Soutěžní brožura bude mailem poslána k redigování oddílům a důrazně je žádáme, aby údaje uvedly na správnou míru (adresy, čísla účtů, IČ apod.). Brožuru na internetové vyvěšení připraví p. Černý ve spolupráci s p.Šobou. Za kvalitu a zpracování brožury zodpovídá MS kraj. P. Zvolánek rozešle přihlášky do soutěže družstev, které musí kluby a oddíly odeslat do 20.12.2018 na adresu J.Šoby. Požadujeme, aby údaje všech klubů a oddílů v jednotlivých krajích byly aktuální a v pořádku a opraveny tak, aby nedocházelo k nedorozuměním.  Úhrada zpracovatelům půjde z rozpočtu jednotlivých KAS. P.Šoba po zpracování přihlášek pošle přihlášená družstva p. Zvolánkovi a ten je rozešle na moravské KAS před jednáním 9.1.2019 tak, aby se oddíly mohly na toto jednání připravit.

6)   Diskuze a různé
-    proběhla dlouhá diskuze zejména na téma soutěžní řád a připravované změny v soutěžním řádu, zejména se jednalo o návrh, aby byla druhá liga rozdělena do tří skupin (v Čechách návrh na 4 skupiny), kritizováno bylo rozhodnutí svazu snížit financování soutěží družstev a financovat pouze 8 družstev, která soutěž dokončí, co družstva, která zaplatí soutěžní poplatek v požadované výši od ČAS a zpětně nedostanou žádnou náhradu??

-    J.Šoba upozornil na situaci,kdy se do soutěží na Moravě přihlásí kluby a oddíly z Vysočiny a budou placeny podle umístění,moravské kluby budou bez příspěvku. ČAS nechce tuto situaci řešit.Návrh,který po diskusi mimo zasedání v Olomouci navrhujeme- oddíly a kluby mimo čtyři moravské kraje zaplatí startovné ve výši 15 000,- Kč na určitý účet (například  MSKAS)a potom částka bude rozdělena pořadatelům jednotlivých kol. Námět k diskusi.


-    P.Dočkal, člen ekonomické komise ČAS vysvětlil toto rozhodnutí, ale nebylo přijato s pochopením. Dále bylo kritizováno rozhodnutí o třídenním MČR st.žactva s tím, že to přinese vyšší náklady pro zúčastněné kluby. Na druhou stranu umožní startovat více žákům, protože proběhnou kvalifikace. P.Hrabal oznámil, že i Gigant, MČR bude třídenní.
-    Od všech zúčastněných zazněla kritika, že nejsou na kraje zasílány zápisy soutěžní komise, aby pracovníci krajských komisí byli včas a aktuálně o všem informováni. Vše se dozvídají se zpožděním, většinou v době, kdy je vše rozhodnuto a nemají možnost se ke změnám vyjádřit. Bylo zdůrazněno všemi členy jednání, že by v soutěžním řádu nemělo docházet k zásadním změnám, protože je soutěžní řád vždy schvalován na 4 roky – olympijský cyklus.
-    Účastníci jednání požadují znovu, jako už po několikáté, aby zápisy či reakce na dotazy byly soutěžní komisí projednávány a výsledek rozhodnutí byl zaslán na kraje.
-    P.Hrabal zdůraznil, že je třeba brát v potaz zájem o pořádání soutěží a podle přihlášek do soutěže družstev rozhodnout o pořadatelích tak, aby všem žádajícím, pokud to bude možné, bylo vyhověno. Týká se i soutěží jednotlivců. Kritériem musí být vybavenost stadionu a splnění všech potřebných podmínek pro úspěšné uspořádání závodů. (Mnozí pořadatelé nesplňují požadované technické vybavení – ukazatele u disciplín, vyvěšování informací, optické měření, zejména v soutěžích vyšších kategorií, kde je nutno měřit každý pokus).
-    P.Zvolánková informovala, že pořadatelský poplatek ve výši 17 tis.Kč za soutěže družstev byl zaslán do Olomouce, Vítkovic a ještě nebyla vystavena faktura od Břeclavi. Jakmile ji obdrží, suma bude proplacena.
-    P.Dočkal v minulosti požádal ČAS o zprávu, která se týká činnosti SCM, úspěšnosti, aby bylo možno porovnat ekonomické náklady s výsledky, zástupci moravských krajů mu vyslovili podporu a očekávají vstřícnou reakci ČAS.


Termín jednání zástupců oddílů, klubů k letní sezóně proběhne ve středu 9.1.2019 od 17,00 hodin v zasedací místnosti AK Olomouc na stadionu, pozvánky na oddíly zašlou jednotlivé výbory KAS, ekonomické záležitosti řeší kraje jednotlivě.


Jednání uzavřel Mgr.Hrabal, poděkoval všem za konstruktivní přístup k projednávané problematice. Předsedové krajů poděkovali za skvělé podmínky vytvořené pro jednání.

Zapsal: Zvolánek